บ้าน – วัด – โรงเรียน

No Tags | อื่นๆ

จุดเน้นพระราชดำริจัดตั้งวัด พัฒนาชุมชน บนพื้นฐานหลักการ บวร ย้อนหลังไปในอดีตนับร้อยนับพันปีมาแล้วที่สังคมไทยมี วัด เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา บ้าน หรือชุมชนไทย เมื่อครั้งในอดีตมี วัด  เป็นศูนย์รวมจิตใจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน บ้าน หรือชุมชนจะร่วมกับ วัด โดยการสนับสนุนที่สำคัญจาก โรงเรียน หรือ ราชการ ร่วมกันดำเนินการในลักษณะ 3 ประสาน บ้าน – วัด – ราชการ  หรือเรียกโดยย่อว่า บวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักและเห็นความสำคัญในบทบาทของ บ้าน – วัด – ราชการ ในลักษณะดังกล่าว จึงมีแนวพระราชดำริที่จะให้ ดำเนินการจัดตั้งวัดขึ้นในบริเวณชุมชนบึงพระราม 9 เพื่อเป็นทั้งพุทธสถานใน การประกอบกิจของพระสงฆ์ในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการ พัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 ร่วมกับทางโรงเรียนหรือส่วนราชการต่าง ๆ ตามหลักการ บวร เฉกเช่นที่เคยเป็นอยู่ในสังคมไทยเมื่อครั้งอดีตแนวทางดำเนินงานต่อไป มุ่งมั่น – สืบสาน

หลักการ บวร

       การพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 โดยมีวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา และภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะดำเนินงาน สนองพระราชดำริตามแนวทาง บวร ที่เป็นรูปธรรม ภาพตัวอย่างของวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่เน้นความประหยัด เรียบง่าย มีการจัดระบบ ระเบียบภายในที่เหมาะสม เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเป็นที่พักพิงทางใจ และเป็นแกนนำในการพัฒนาแห่งนี้ จะเป็นรูปแบบตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนเมืองที่สำคัญต่อไปในอนาคต อันจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป