วันอัฏฐมีบูชา

No Tags | คลังธรรม

 

วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)

 

นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย

 

ประวัติ

 

เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน มัลละกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งเมืองกุสินารา เป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฏฐมีนั้น เมื่อเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วนได้ประกอบพิธีบูชาขึ้น มีการเวียนเทียนเป็นต้น

กิจกรรมในทั้งสองวันนี้ของทางวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกนี้มีเป็นประจำดังต่อไปนี้

ตอนเช้ามีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  หลังจากนั้นจะมีการบวชเนกขัมมะสวดมนต์ทำวัตรเช้าและฟังเทศน์กัณฑ์  ช่วงบ่ายมีการฟังเทศน์กัณฑ์ที่ ๒ ส่วนตอนเย็นมีการทำวัตรเย็นตามด้วยการเจริญพุทธมนต์แล้ว มีการถวายผ้าป่าเพื่อหาทุนในปีนี้นำไปสร้างโรงพยาบาลตากสินมหาราช จังหวัดตาก เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  กิจกรรมสุดท้ายคือการเวียนเทียน นับว่าเป็นวันที่กระทำเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริง