การอบรมครูพุทธธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

No Tags | กิจกรรมของทางวัดฯ

 

การอบรมครูพุทธธรรม3

 

1

 

(1)หลักความจริง

 

(2)อายตนะ

(3)ขันธ์-5

(4)ปฏิจจสมุุปบาท

 

(5)อริยสัจ-4

มรรค-8

 

 

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดงาน_Page_1

 

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดงาน_Page_2

อบรมครูพุทธธรรม(2) Slide 1

Slide 1

เกียรติบัตรครูพุทธธรรม(4) Slide 1